Statut

Na podlagi določb 9. člena Zakona o društvih  (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZDru-1) je Zbor članov Društva za vrednote Evropske Slovenije dne 12. 2. 2014 v Ljubljani sprejel Statut in ga na korespondenčnem Zboru članov 8. 3. 2014 spremenil tako, da se prečiščeno besedilo glasi:

STATUT DRUŠTVA ZA VREDNOTE EVROPSKE SLOVENIJE

 

1. člen

 

Ime društva se glasi: Društvo za vrednote Evropske Slovenije.
Skrajšano ime društva se glasi: Društvo Evropska Slovenija (kratica ES).
Sedež društva je v Ljubljani.


2. člen

Društvo za vrednote Evropske Slovenije (v nadaljevanju ES) je nepridobitno in prostovoljno društvo, ki združenje Slovence, državljane Republike Slovenije ter Slovence v zamejstvu in po svetu, ki vrednostno izhajajo iz intelektualne tradicije ustanovnih očetov slovenske države, ki jo idejno pooseblja 57. številka Nove revije, preambule slovenske ustave in Iniciative Evropska Slovenija.

Ustanovitelje in člane društva povezuje troje: osebnostna integriteta, meritornost ter hrepenenje po drugačni Sloveniji. Sloveniji, ki temelji na demokratičnem, pravnem, ekonomskem in socialnem napredku skupnosti. Evropski Sloveniji, ki bo postala evropska šele ob polni uresničitvi desetih korakov Iniciative Evropska Slovenija. Mladi si zaslužijo prihodnost, ki ne bo ujeta v moralne, ideološke in finančne zablode preteklosti, ampak bo nudila perspektivo vsestranskega demokratičnega razvoja. Slovenijo enakih in enakopravnih možnosti za vse. ES se zavzema za vrednote svobodne, pluralne, odprte, svetovljanske demokratične družbe, za vrednote evropskega kulturnega kroga, za realizacijo Evropske Slovenije in revitalizacijo Evrope.


3. člen

ES je pravna oseba zasebnega prava, njegovo delovanje temelji na načelih javnosti.

ES predstavlja in zastopa predsednik kot njegov zakoniti zastopnik.


4. člen

ES ima logotip, ovalne oblike, obrobljen z dvanajstimi zvezdami zlate barve, v sredini logotipa se nahaja z zlato barvo obrobljen lipov list, pol modre in pol rdeče barve.

ES ima svojo štampiljko. Štampiljka je ovalne oblike in v njej je izrisan logotip ES. Okoli njega pa je izpisano DRUŠTVO EVROPSKA SLOVENIJA.


5. člen

ES se lahko povezuje in sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji.

ES lahko sodeluje s tujimi ali mednarodnimi organizacijami.


6. člen

Delo ES in njegovih organov je praviloma javno.

ES obvešča o svojem delovanju in stališčih širšo in ožjo javnost preko društvenih publikacij in obvestil, preko svoje spletne strani, družabnih omrežij, sredstev javnega obveščanja in z organizacijo tiskovnih konferenc, okroglih miz in drugih javnih dogodkov.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.


7. člen

Osnovni namen in cilji ES so spodbujanje in uveljavljanje vrednot Evropske Slovenije, svobodne in demokratične družbe, skozi raziskovalno in izobraževalno delo, skozi publiciranje in javno udejstvovanje.

Namen in cilje ES uresničuje z izvajanjem naslednjih nalog:

 • z zavzemanjem za vrednote svobodne, odprte, svetovljanske demokratične in pluralne družbe,
 • z združevanjem posameznikov s tovrstnimi vrednostnimi hotenji,
 • z realizacijo vrednostnih in programskih izhodišč Iniciative Evropska Slovenija,
 • s prispevki k revitalizaciji Evrope,
 • s širjenjem idej aktivnega državljanstva zlasti med mladimi
 •  z organizacijo in nadzorom lokalnih podružnic društva,
 • z založništvom in izdajanjem ter sodelovanjem pri izdaji strokovnega in periodičnega tiska,
 • s podporo relevantnim raziskavam, ki se kakorkoli ukvarjajo z Evropsko Slovenijo,
 • z organizacijo in udeležbo lokalnih, nacionalnih in mednarodnih srečanj,
 • z organizacijo strokovnih in družabnih dogodkov za člane in zainteresirano javnost.

ES lahko po potrebi ustanavlja lokalne podružnice na območju Slovenije. Podružnice niso pravne osebe. Pravila za ustanavljanje in delovanje podružnic društva sprejema izvršilni odbor. Ime podružnice mora poleg imena društva vsebovati tudi ime podružnica.


8. člen

Delovanje v ES je prostovoljno. Za določena splošna, organizacijska, finančno-materialna in podobna dela lahko Izvršilni odbor določi ustrezno denarno nadomestilo za opravljeno delo. V kolikor obstajajo razpoložljiva finančna sredstva, se lahko posamezna dela opravljajo tudi poklicno.


9. člen

Član ES je lahko vsak državljan Slovenije, Slovenec iz zamejstva ali po svetu ter državljan Evropske unije, ki sprejme programska in vrednostna izhodišča, želi delovati na področju delovanja društva in ki sprejme statut ES ter redno plačuje članarino. Članstvo v ES je združljivo s članstvom v tistih združenjih, društvih in klubih, ki izhajajo iz primerljivih programskih in vrednostnih izhodišč. V društvo se lahko včlani mladoletna oseba, po dopolnjenem petnajstem letu starosti. Mladoletni člani imajo vse pravice, le pravice zastopati ES ne.

Novi člani ES se sprejemajo na predlog predsednika, sprejema jih Izvršilni odbor. Kandidatu se lahko članstvo zavrne v primeru neizpolnjevanja pogojev iz statuta. Novi člani imajo enake pravice in prevzamejo enake obveznosti kot jih imajo ustanovitelji in ostali člani.


10. člen

Člani

Pravice članov so:

 • da se organizirajo po interesnem ali teritorialnem načelu,
 • da uresničujejo svoje raziskovalne in strokovne interese na področju dejavnosti ES,
 • da so seznanjeni s programom, delom in poslovanjem ES,
 • da sodelujejo pri delu ES,
 • da v skladu z dogovorjenimi pravili koristijo skupne dosežke in rezultate delovanja ES,
 • da volijo in so izvoljeni v organe ES,
 • da soodločajo v organih ES.

Dolžnosti članov so:

 • da plačujejo letno dogovorjeno članarino (člani, ki so v slabem finančno-materialnem položaju, so oproščeni plačila članarine). Predlog za oprostitev zaradi slabega finančnega položaja se posreduje v odločitev predsedniku ES.
 • da ne krnijo ugleda ES.

11. člen

Članstvo v ES preneha:

 • z izstopom po podani pisni izjavi,
 • s smrtjo,
 • s prenehanjem delovanja ES,
 • z izključitvijo ali
 • z brisanjem iz članstva.

Z izključitvijo preneha članstvo na podlagi pravnomočne odločitve Nadzorne komisije.

Članstvo se briše tistemu članu, ki kljub pisnem opominu ne poravna finančnih obveznosti do postavljenega roka.

 

12. člen

Organi ES so:

 • Zbor članov ( v nadaljevanju ZČ)
 • Predsednik ES
 • Izvršilni odbor (v nadaljevanju IO)
 • Nadzorna komisija ( v nadaljevanju NK)
 • Tajnik

13. člen

Zbor članov

ZČ je najvišji organ ES, ki ga sestavljajo vsi člani ES, in voli druge njegove organe.

ZČ je lahko reden ali izreden.

Redni ZČ sklicuje predsednik ES na podlagi sklepa IO praviloma enkrat letno.

Izredni ZČ skliče predsednik, NK v primeru ugotovljenih hujših kršitev, IO na svojo zahtevo in na zahtevo 1/3 članov ES. IO je dolžan sklicati izredni ZČ najkasneje v dveh mesecih po tem, ko je prejel zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni ZČ tisti, ki je sklic zahteval. Izredni ZČ sklepa le o zadevi, za katero je sklicana.

Redni in izredni ZČ lahko potekata na seji ob fizični prisotnosti članov ali pa korespondenčno. Predsednik sme izvesti korespondenčno sejo zbora članov preko elektronske pošte, predloge sklepov objavi na spletni strani ES najmanj 7 dni pred predvideno korespondenčno sejo.


14. člen

O sklicu ZČ in z dnevnim redom morajo biti člani ES obveščeni najmanj 7 dni pred sklicem.

ZČ je sklepčen, če je prisotna najmanj polovica članov. Če ZČ ni sklepčen, se zasedanje odloži za 15 minut. Po tem času je ZČ sklepčen, če je prisotnih vsaj 5 članov ES.

ZČ sprejema sklepe z večino navzočih članov ES. Kadar odloča o spremembi statuta ES, mora za to glasovati 2/3 navzočih članov.

Glasovanje je praviloma javno, če se člani ne odločijo za tajni način glasovanja.

Volitve organov ES so javne.


15. člen

ZČ  razpravlja in sklepa:

 • o dnevnem redu ZČ,
 • sprejema in spreminja statut in druge akte ES,
 • sprejema delovni program društva,
 • sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun ES,
 • voli in razrešuje IO, NK, in druge organe in komisije ES,
 • voli in razrešuje predsednika ES,
 • odloča kot drugostopenjski organ zoper sklepe IO, NK, in drugih organov ES,
 • odloča o višini članarine in o sredstvih za finančno-materialno poslovanje ES,
 • odloča o vključevanju oz. združevanju ES z drugimi sorodnimi organizacijami,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani ES,
 • odloča o prenehanju delovanja ES.

Posamezni predlogi za razpravo na ZČ, ki jih podajajo organi ES, morajo biti v pisni obliki poslani IO najmanj 3 dni pred sklicem ZČ.

Predlogi posameznikov, o katerih naj se razpravlja na ZČ, se morajo podati v pisni obliki IO najmanj 3 dni pred izvedbo ZČ.

O delu ZČ se vodi zapisnik, ki ga podpišeta tajnik in predsednik.


16. člen

Predsednik Društva

Predsednika ES, ki je po svojem položaju tudi predsednik IO, izvoli ZČ za dobo 5 let. Predsednik je zakoniti zastopnik ES, zastopa in predstavlja ES pred državnimi organi in drugimi organizacijami v državi in tujini ter pred tretjimi osebami.

Predsednik je odgovoren za zakonito delo ES ter za delo ES v skladu s statutom. Za svoje delo je odgovoren ZČ in IO.

Predsednik lahko imenuje člana ES, ki je zadolžen za obveščanje javnosti o delovanju ES.

Predsednik zagotavlja uresničevanje programskih izhodišč in statuta v okviru svojih pooblastil ter zagotavlja javnost dela. Javnost dela se zagotavlja z obvestili za javnost, sklicevanjem novinarskih konferenc in obveščanjem javnosti in članstva preko spletne strani ES. Predsednik ES usklajuje delo organov ES, sklicuje in vodi seje IO.


17. člen

Izvršilni odbor

IO je programski in izvršilni organ ZČ, ki opravlja organizacijska in strokovno tehnična opravila ter vodi delo ES v času med dvema sejama ZČ po programu in po sklepih, sprejetih na ZČ. IO je za svoje delo odgovoren ZČ.

IO šteje 5 članov. Izvoli ga ZČ. Predsednik ES je hkrati tudi predsednik IO. IO se sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat letno. Na predlog predsednika, IO z večino glasov izvoli podpredsednika IO.

Mandat člana IO je 5 let, z možnostjo ponovne izvolitve.


18. člen

IO opravlja naslednje naloge:

 

 • sklicuje ZČ,
 • skrbi za izvrševanje programskih usmeritev ES,
 • pripravlja predloge aktov ES, predlog finančnega plana in zaključnega računa,
 • sprejema ali predlaga pravilnike in poslovnike za delovanje organov ES,
 • ureja finančno in materialno poslovanje,
 • imenuje tajnika ES, blagajnika in posamezne komisije oz. delovna telesa,
 • odloča o spremembi naslova sedeža ES,
 • odloča o višini letne članarine,
 • izvršuje funkcijo delodajalca,
 • odloča o spremembi naslova sedeža ES,
 • izvaja druge naloge, ki izhajajo iz aktov ES ali ga za to pooblasti ZČ.

IO sme podeliti posameznim članom začasne ali trajne zadolžitve v zvezi s posameznimi področji dela ES. IO sme začasne ali trajne zadolžitve v zvezi s posameznimi področji dela ES poveriti tudi osebam in organizacijam, ki niso člani društva, če je to v skladu s cilji in nameni ES in če se s tem zagotavljajo na najboljši možni način varstvo interesov in koristi ES.


19. člen

IO praviloma dela na rednih, izrednih sejah ali korespondenčnih sejah, ki jih sklicuje predsednik.

Sklepi IO so sprejeti, če so sprejeti z navadno večino. Po potrebi lahko IO povabi na svojo sejo tudi druge člane društva, ki pa nimajo pravice glasovanja.

IO sprejme svoj poslovnik dela z večino prisotnih članov.


20. člen

Nadzorna komisija

NK predvsem spremlja delo vseh organov ES, opravlja nadzor nad finančno - materialnim poslovanjem ES ter dokončno odloča o morebitni krnitvi ugleda članov ES.

NK o svojem delu poroča za vsak redni sklic ZČ.

NK je sestavljena iz treh članov. Člani med sabo izvolijo predsednika. Člani NK ne morejo biti obenem tudi člani IO. Sklepi NK so veljavni, če jih potrdita vsaj dva člana. Za svoje delo je nadzorna komisija odgovorna ZČ.

NK deluje po poslovniku, ki ga predlaga v sprejem IO.

Mandat nadzornega odbora traja pet let.


21. člen

Tajnik ES

Tajnik ES opravlja strokovne in administrativne naloge društva, pomaga predsedniku in drugim organom ES pri uresničevanju načrtovanih nalog, pripravi gradiv in vodi zapisnike sej organov društva.

Samostojno ali ob pomoči blagajnika, vodi finančno in materialno poslovanje društva, pomaga predsedniku in drugim organom društva pri izvajanju finančnega načrta društva, upravljanju s premoženjem društva in drugih nalogah finančne narave. Za svoje delo odgovarja IO.


22. člen

ES pridobiva sredstva za svoje delovanje

iz nepridobitnih sredstev:

 • iz letne članarine, katere višino določi IO,
 • darila in volila,
 • prispevki donatorjev in sponzorjev,
 • iz razpisnih sredstev,
 • iz morebitnih drugih zakonitih virov;

in pridobitnih sredstev:

• iz materialnih pravic in z občasnim opravljanjem dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti:
- 47.890 trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
- 47.910 trgovina na drobno po pošti ali internetu
- 58.110 izdajanje knjig
- 58.140 izdajanje revij in druge periodike
- 58.190 drugo založništvo
- 59.200 snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikali
- 82.300 organiziranje razstav, sejmov in srečanj.

Premoženje ES je lahko premično in nepremično. O nakupu ali odsvojitvi stvarnega premoženja odloča IO. Premoženje se vodi v ustreznih poslovnih knjigah. ES razpolaga s pridobljenimi sredstvi v skladu s sprejetim finančnim načrtom za izvedbo letnega načrta dela. Razlika med prihodki in odhodki se porabi za dejavnost ES. IO skrbi, da se sredstva uporabljajo gospodarno.


23. člen

ES razpolaga s finančnimi sredstvi, v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme ZČ. Na rednem letnem ZČ se obravnava in sprejema zaključni račun - poročilo.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za poslovanje društev ter v skladu z veljavnimi predpisi. Način vodenja poslovnih knjig bo urejen s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme IO v roku 60 dni.

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik ES.

IO lahko odloči, da se del opravil ali vsa v zvezi s finančnim poslovanjem odda v izvedbo zunanjemu strokovnemu izvajalcu, sicer to delo izvaja tajnik ES.

Društvo opravlja finančno poslovanje preko bančnega računa.

Odredbodajalec je predsednik ES.

Denarna sredstva ES vodi tajnik ali za to pooblaščena fizična ali pravna oseba.

Gotovinsko poslovanje je omejeno na izplačilo morebitnih tekočih operativnih stroškov poslovanja društva, IO določi blagajniški maksimum.


24. člen

ES preneha delovati:

 • s sklepom ZČ z 2/3 večino navzočih članov, če prenehajo pogoji in razlogi, ki so narekovali njegovo ustanovitev,
 • z odločbo pristojnega upravnega organa.

V primeru prenehanja delovanja ES preide premoženje ES drugemu društvu s podobno dejavnostjo, ki se ga izbere na zadnjem ZČ in ga ZČ ES na predlog IO potrdi z 2/3 večino. Če takšnega društva ni, se premoženje prenese na lokalno skupnost v kateri ima sedež ES.


25. člen

Ta statut je sprejel ustanovni ZČ dne 12. 2. 2014 in ga dopolnil ŽČ na korespondenčni seji 8.3. 2014, stopi pa v veljavo, ko ga potrdi ustrezni upravni organ. Morebitne spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po sprejemu na ZČ ES.

                                                                                                                                                                      

               Predsednik

               Dr. Damir Črnčec